Tomasz Błeszyński - od 2007 r. na blogu Money.pl
 Oceń wpis
   
      Prace na wprowadzeniem systemu katastralnego w Polsce, którego jednym z elementów będzie powszechna taksacja nieruchomości trwają już  ponad 10 lat.
      Żadnemu z rządów nie udało się dotychczas zakończyć tego projektu, ustawy nowelizowano już wiele razy. Co rusz przedstawiano nowe rozwiązania i stawki podatku. A jest to niewątpliwie rewolucyjna zmiana w systemie opodatkowania nieruchomości, czyli zamiast podatku od jej powierzchni będziemy odprowadzać podatek od  wartości.
      Ewidentnym plusem wprowadzenia systemu katastralnego jest uporządkowanie rynku nieruchomości pod względem prawa własności (informatyzacja ksiąg wieczystych) oraz pod względem geodezyjnym (ewidencja gruntów). Ponadto stworzenie takiego systemu wyzwoli dynamiczny obrót nieruchomościami, co przyczyni się do wzrostu inwestycji i transakcji na tym rynku. Precyzyjnie określone wartości nieruchomości ułatwi także finansowanie nieruchomości z kredytów bankowych.
     Jednak należy się liczyć z tym, że podatek od wartości nieruchomości będzie dla wielu właścicieli oznaczał znaczne podwyższenie dotychczasowych opłat związanych z odprowadzaniem podatku. Pamiętać należy ,że podatek katastralny będzie miał charakter opłaty lokalnej i będzie stanowił w przyszłości jedną z najważniejszych  pozycji w budżetach gmin. I to od sprawinie działającej administracji samorządowej w głównej mierze zależeć będzie funkcjonowanie katastru w Polsce. Rozsądnie prowadzona polityka podatkowa w tym zakresie będzie istotnym elementem przetargowym w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych dla regionów, likwidowaniu recesji, tworzeniu nowych miejsc pracy.
     Inwestujmy racjonalnie w nieruchomości pamiętając, że ich wartość z biegiem lat będzie rosła tak jak i kataster.
 
Tomasz Błeszyński, Doradca rynku nieruchomości
Kategoria: Biznes
 
 Oceń wpis
   
Pewnie już wszyscy zapomnieli, że od 13 października 2005 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zastąpiła ona ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.
Jednak nie wszyscy decydują się na zmianę stanu prawnego swoich nieruchomości. Czy słusznie robią czekając na lepsze czasy?
Czy obawiają się zawiłych formalności a może nie potrafią zdecydować co się bardziej opłaca?
Czy warto przekształcać?
Tak.
Prawo własności uprawnia do posiadania, korzystania oraz rozporządzania nieruchomością w granicach ustanowionych przepisami prawa i współżycia społecznego.
Prawo własności podlega konstytucyjnej i ustawowej ochronie. Jeżeli prawo to jest naruszone lub nawet zagrożone, każdy może się zwrócić do sądu o obronę swego prawa własności. Prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej. Posiadając prawo własności możemy swobodnie inwestować podnosząc wartość nieruchomości, budując swój kapitał dla siebie i pokoleń.
Użytkowanie wieczyste?
Nie. Tylko jako forma przejściowa.
Użytkowanie wieczyste różni się od własności tym, że jest to prawo terminowe (99lat) i ma węższą treść. Ustanawiane jest za wynagrodzeniem uiszczanym corocznie do 31 marca. Wysokość opłaty podatku zależy od wielkości mieszkania, powierzchni budynku oraz od udziału w prawie użytkowania wieczystego działki, na której stoi budynek, i od wartości nieruchomości. Umowa użytkowania wieczystego wymaga formy akty notarialnego.
Ile kosztuje przekształcenie?
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę tę ustala właściwy organ w decyzji o przekształceniu stosując odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami . Podstawę dla ustalenia tej opłaty stanowi wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszona o dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste. Właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o przyznanie bonifikaty.
Kto może wystąpić o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności?
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą wystąpić:
1. osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych;
2. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; dotyczy to również osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po 13 października 2005 r.;
3. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży;
4. osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 2 i 3.
Wszystkie wskazane powyżej osoby mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.
Kto decyduje o przekształceniu?
Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:
• starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
• wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Podatki?
I tu mogą się pojawić korzyści na rzecz osób posiadających prawo własności. Może się zdarzyć, że ich nieruchomości opodatkowane będą niższym podatkiem niż opłaty za użytkowanie wieczyste.
Zachęcam więc do wykorzystywania istniejących możliwości prawnych i ubiegania się o przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Oraz do inwestowania w nieruchomości o wyższym statusie prawnym. Przyczyni się to z biegiem czasu do pozytywnych regulacji prawnych na polskim rynku nieruchomości oraz do uporządkowania struktury jego własności.

                                                                               Tomasz Błeszyński -doradca rynku nieruchomości
Kategoria: Biznes
 

Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
doradca rynku nieruchomości, coach biznesu, bloger, analityk, wykładowca, think - tank, fan - muzyki, literatury, filmu, sztuki, architektury i biegania.
 


      Najnowsze komentarze
 
2017-11-17 15:19
pieniadze do wpisu:
EXPO 2022 Łódź
Wynik bardzo dobry. Praktycznie wygraliśmy ale sądzę, że przeważył argument niemerytoryczny tj.[...]
 
2017-11-15 19:08
Tomasz Błeszyński do wpisu:
EXPO 2022 Łódź
Polska nie zorganizuje International EXPO 2022 Poland w Łodzi. Wystawę zorganizuje stolica[...]
 
2017-11-07 15:38
angling do wpisu:
Dokąd płynie Łódź ?
Tak jest potencjał na 10 lat pracy dla eksperta dobrego. W pozytywnym sensie - jest co[...]
 
2017-09-25 17:18
Andrzej z Warszawy do wpisu:
Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami podpisana
Świetny artykuł, ma Pan rację rzeczoznawstwo nie jest zawodem wybranym, jest jeden rynek, jest[...]
 
2017-09-14 20:37
Z.Maria do wpisu:
Będą chętni na drewniane domy
Witam Pana, Bardzo dobry komentarz i trafne spostrzeżenia. To może być dobry pomysł z tymi[...]